Pha livestream bán quần áo đi vào ℓòηg đấт, 3 thanh niên từ bán hàng đến tấu hài cực mạnh: Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội phá game

Đang livestream bán áo với giá 7k/ chiếc, tưởng sắp câu được khách mua hàng bởi giá quá rẻ thì bỗng thanh niên bên cạnh tiếp lời: “gιá ℓỗ 70k” khiến cả đoàn hỏng luôn cả chiến dịch bán áo. CDM bày tỏ áo thì không mua đâu nhưng xem giải trí.

𝘔ớ𝘪 đâ𝘺, 𝘊𝘋𝘔 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴ẻ 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘭𝘪𝘱 𝘨𝘩𝘪 𝘭ạ𝘪 𝘮ộ𝘵 đ𝘰ạ𝘯 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘤ủ𝘢 𝘮ộ𝘵 𝘤ử𝘢 𝘩à𝘯𝘨 𝘲𝘶ầ𝘯 á𝘰 đ𝘢𝘯𝘨 𝘣á𝘯 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 á𝘰 𝘷ớ𝘪 𝘨𝘪á “𝘭ỗ 𝘷ố𝘯”.

Ảnh từ clip

𝘊ả đ𝘰à𝘯 4 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵í𝘤𝘩 𝘤ự𝘤 𝘩ô 𝘩à𝘰, 𝘤ổ 𝘷ũ để 𝘵ạ𝘰 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘬𝘩í 𝘴ô𝘪 độ𝘯𝘨 𝘩ơ𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘶ổ𝘪 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮. 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘮ặ𝘤 á𝘰 𝘮ẫ𝘶 𝘭𝘪ê𝘯 𝘵ụ𝘤 𝘯𝘩ấ𝘯 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘷à𝘰 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 á𝘰 𝘮à 𝘮ì𝘯𝘩 đ𝘢𝘯𝘨 𝘮ặ𝘤, 𝘬𝘩ẳ𝘯𝘨 đị𝘯𝘩 𝘳ằ𝘯𝘨 á𝘰 𝘩ô𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘳ấ𝘵 𝘳ẻ, 𝘮ờ𝘪 𝘮ọ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘮𝘢𝘶 𝘮𝘢𝘶 𝘷à𝘰 𝘮𝘶𝘢.

Ảnh từ clip

“Lưu ý này, cho anh em quả to này… Chiếc áo sơ mi ngày hôm nay sẽ như thế nào đây, không quá 7k anh em ơi”

Ảnh từ clip

Đ𝘢𝘯𝘨 𝘴ắ𝘱 𝘴ử𝘢 𝘵𝘶𝘯𝘨 𝘤â𝘶 𝘤𝘩ố𝘵 𝘨𝘪á á𝘰 để 𝘤â𝘶 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘵𝘩ì 𝘵ự 𝘥ư𝘯𝘨 đồ𝘯𝘨 độ𝘪 𝘵𝘩ố𝘵 𝘭ê𝘯 𝘤â𝘶 𝘱𝘩á 𝘨𝘪á, 𝘩ỏ𝘯𝘨 𝘭𝘶ô𝘯 𝘤ả 𝘮à𝘯 𝘮ờ𝘪 𝘤𝘩à𝘰 𝘵ừ đầ𝘶 đế𝘯 𝘨𝘪ờ.

“Sẽ bán cho anh em với giá ℓỗ,…”

“7 chục”

Ảnh từ clip

𝘉ự𝘤 𝘲𝘶á, 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘴ú𝘵 𝘭𝘶ô𝘯 𝘤𝘩𝘰 đứ𝘢 𝘱𝘩á 𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘮ộ𝘵 𝘱𝘩á𝘵 𝘳ồ𝘪 𝘱𝘩à𝘯 𝘯à𝘯: “𝘏ỏ𝘯𝘨 𝘩ế𝘵 𝘤ả 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘤ủ𝘢 𝘢𝘯𝘩 𝘳ồ𝘪”.

Ảnh từ clip

𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘲𝘶ầ𝘯 𝘷à𝘯𝘨 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘷à𝘰 𝘨ó𝘱 𝘴ứ𝘤: “𝘚ú𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘯ó 𝘤á𝘪 𝘯ữ𝘢” 𝘳ồ𝘪 đá 𝘵𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘷à𝘰 𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘬𝘪𝘢 𝘮ộ𝘵 𝘱𝘩á𝘵.

Ảnh từ clip

𝘊𝘋𝘔 𝘹𝘦𝘮 𝘤𝘭𝘪𝘱 𝘭𝘪ê𝘯 𝘵ụ𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘳ằ𝘯𝘨 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘯à𝘺 đ𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪ễ𝘯 để 𝘣𝘶ổ𝘪 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘵𝘩ú 𝘷ị 𝘩ơ𝘯. Đồ𝘯𝘨 𝘵𝘩ờ𝘪 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘤ó 𝘥â𝘯 𝘮ạ𝘯𝘨 𝘯ó𝘪 𝘳ằ𝘯𝘨 𝘮ặ𝘤 𝘥ù 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘢 đâ𝘶 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘵𝘩ô𝘪 𝘹𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘨𝘪ả𝘪 𝘵𝘳í 𝘤ũ𝘯𝘨 đượ𝘤.

Bình luận của dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Bình luận của dân mạng (Ảnh chụp màn hình)