Nhắc nhở nhóm thanh niên ηẹт ρô, ρhóng nhanh ℓạηg ℓá¢н gây ηgυу нιểм khu dân cư, người cha bị ¢нéм gụ¢: Con gái qυỳ khóc xin tha trong νô νọηg

𝘊𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘢𝘺 ( 2/9) 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤𝘩𝘢 đ𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘨ồ𝘪 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘯𝘩à 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘒𝘋𝘊 ở 𝘈𝘯 𝘗𝘩ú, 𝘛𝘗. 𝘛𝘩𝘶ậ𝘯 𝘈𝘯, 𝘉ì𝘯𝘩 𝘋ươ𝘯𝘨 𝘵𝘩ì 𝘯𝘩ó𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 đ𝘪ề𝘶 𝘬𝘩𝘪ể𝘯 𝘹𝘦 𝘮á𝘺 𝘤𝘩ạ𝘺 𝘯𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘯ẹ𝘵 𝘱ô, 𝘱𝘩ó𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘨â𝘺 мấт 𝘵𝘳ậ𝘵 𝘵ự 𝘯ê𝘯 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘯à𝘺 𝘳𝘢 𝘯𝘩ắ𝘤 𝘯𝘩ở 𝘯𝘩ó𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘨â𝘺 ồ𝘯 à𝘰 𝘯à𝘺

𝘛ự á𝘪, 𝘯𝘩𝘰́𝘮 𝘯𝘢̀𝘺 𝘣𝘰̉ 𝘷𝘦̂̀ 𝘣𝘢̃𝘪 𝘨𝘪𝘶̛̃ 𝘹𝘦 𝘱𝘩𝘪́𝘢 𝘴𝘢́𝘵 𝘣𝘦̂𝘯 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘨ọ𝘪 𝘵𝘩ê𝘮 𝘯𝘨ườ𝘪, 𝘩𝘰̛𝘯 10 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪́ 𝘲𝘶𝘢 𝘵𝘢̂́.𝘯 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯, 𝘤𝘰𝘯 𝘨á𝘪 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘤𝘩𝘢 𝘣ị 𝘤𝘩.é𝘮 𝘭𝘪ề𝘯 𝘲𝘶ỳ 𝘬𝘩ó𝘤 𝘷𝘢𝘯 𝘹𝘪𝘯 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘯𝘩ó𝘮 𝘯à𝘺 𝘷ẫ𝘯 𝘵𝘪ế𝘱 𝘵ụ𝘤 𝘳𝘢 𝘵𝘢𝘺 đế𝘯 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤𝘩𝘢 𝘨ụ¢ 𝘹𝘶ố𝘯𝘨, 𝘤ò𝘯 đậ𝘱 𝘱𝘩á đồ đạ𝘤, đ.á𝘯𝘩 𝘭𝘶ô𝘯 𝘤𝘰𝘯 𝘨á𝘪 𝘯.ạ.𝘯 𝘯𝘩â𝘯 𝘳ồ𝘪 𝘮ớ𝘪 𝘳ờ𝘪 đ𝘪.

𝘕𝘨ườ𝘪 𝘤𝘩𝘢 đượ𝘤 đư𝘢 đ𝘪 𝘤ấ𝘱 𝘤ứ𝘶 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘶 đó.

𝘚ự 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘥𝘪ễ𝘯 𝘳𝘢 𝘲𝘶á 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩, 𝘯𝘩ó𝘮 đố𝘪 𝘵ượ𝘯𝘨 𝘭ạ𝘪 𝘲𝘶á 𝘮𝘢𝘯𝘩 độ𝘯𝘨 𝘯ê𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘢𝘪 𝘥á𝘮 𝘤𝘢𝘯 𝘯𝘨ă𝘯. 𝘕𝘨𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩ậ𝘯 đượ𝘤 𝘵𝘪𝘯 𝘣á𝘰, 𝘓𝘶̛̣𝘤 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 đ𝘪̣𝘢 𝘱𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ó𝘯𝘨 𝘤ó 𝘮ặ𝘵 𝘣ả𝘰 𝘷ệ 𝘩𝘪ệ𝘯 𝘵𝘳ườ𝘯𝘨.

Đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵, 𝘬𝘩𝘶 𝘥𝘢̂𝘯 𝘤𝘶̛ 𝘯𝘰̛𝘪 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘴𝘶̛̣ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘰̛̉, 𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘹𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̣ 𝘵𝘢̣̂𝘱 𝘷𝘢̀𝘰 đ𝘢̂𝘺 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘰̂̉ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 đ𝘶𝘢 𝘹𝘦, 𝘯ẹ𝘵 𝘱ô 𝘨â𝘺 мấт 𝘵𝘳ậ𝘵 𝘵ự, 𝘣ứ𝘤 𝘹ú𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯.

Một số bình luận từ CDM

𝘕𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵ỏ 𝘳𝘢 𝘣ứ𝘤 𝘹ú𝘤

Theo: Bình Dương 24h