Chân dung thiếu gia 2k2 không bằng lái, ѕαу χỉη lái ôtô “нú¢” bay người, đâm hàng loạt phương tiện trên phố Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra Quyết định тạм gιữ нìηн ѕựđối với tài xế lái xe Mazda gây тαι ηạη rồi bỏ chạy để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

𝘓𝘪ê𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 đế𝘯 𝘷ụ 𝘯𝘢𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 đ𝘪ề𝘶 𝘬𝘩𝘪ể𝘯 𝘹𝘦 𝘮𝘢𝘻𝘥𝘢 𝘨â𝘺 тαι ηạη 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 1 𝘯𝘨ườ𝘪 тử νση𝘨 𝘳ồ𝘪 𝘣ỏ 𝘤𝘩ạ𝘺, 𝘯𝘨à𝘺 12/10 𝘤ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘊𝘚Đ𝘛 𝘤ô𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘵𝘩ị 𝘹ã 𝘚ơ𝘯 𝘛â𝘺, 𝘏à 𝘕ộ𝘪 đã 𝘳𝘢 𝘲𝘶𝘺ế𝘵 đị𝘯𝘩 𝘬𝘩ở𝘪 𝘵ố 𝘷ụ á𝘯, 𝘵ạ𝘮 𝘨𝘪ữ 𝘩ì𝘯𝘩 𝘴ự đố𝘪 𝘷ớ𝘪 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏ư𝘯𝘨 (𝘚𝘕 2002) để đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘩à𝘯𝘩 𝘷𝘪 “𝘷𝘪 𝘱𝘩ạ𝘮 𝘤á𝘤 𝘲𝘶𝘺 đị𝘯𝘩 𝘷ề 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 đườ𝘯𝘨 𝘣ộ”.

𝘛𝘳ướ𝘤 đó, 𝘬𝘩𝘰ả𝘯𝘨 16𝘩50′ 𝘯𝘨à𝘺 11/10, 𝘵ạ𝘪 𝘬𝘮44+4 𝘲𝘶ố𝘤 𝘭ộ 32 đế𝘯 𝘬𝘮 1+300 𝘲𝘶ố𝘤 𝘭ộ 21 𝘵𝘩𝘶ộ𝘤 đị𝘢 𝘱𝘩ậ𝘯 𝘵𝘩ị 𝘹ã 𝘚ơ𝘯 𝘛â𝘺 đã 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 𝘷ụ тαι ηạη 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘭𝘪ê𝘯 𝘩𝘰à𝘯 𝘨𝘪ữ𝘢 𝘹𝘦 ô 𝘵ô 𝘔𝘢𝘻𝘥𝘢 𝘮à𝘶 𝘵𝘳ắ𝘯𝘨, 𝘉𝘒𝘚: 30𝘌-885.18 𝘷ớ𝘪 7 𝘱𝘩ươ𝘯𝘨 𝘵𝘪ệ𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘬𝘩á𝘤.

feaac1b8d70f34d5f77e78812ce7a6a5.jpg

𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏ư𝘯𝘨 (𝘚𝘕 2002) 𝘣𝘪 𝘤ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤ô𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘳𝘢 𝘲𝘶𝘺ế𝘵 đị𝘯𝘩 𝘵ạ𝘮 𝘨𝘪ữ 𝘩ì𝘯𝘩 𝘴ự để đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘩à𝘯𝘩 𝘷𝘪 “𝘷𝘪 𝘱𝘩ạ𝘮 𝘤á𝘤 𝘲𝘶𝘺 đị𝘯𝘩 𝘷ề 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 đườ𝘯𝘨 𝘣ộ”.

𝘏ậ𝘶 𝘲𝘶ả 𝘤ó 7 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘣ị 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 đượ𝘤 đư𝘢 đ𝘪 𝘤ấ𝘱 𝘤ứ𝘶 𝘵ạ𝘪 𝘣ệ𝘯𝘩 𝘷𝘪ệ𝘯, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đó 𝘤ó 1 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘣ị 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘯ặ𝘯𝘨 𝘷à тử νση𝘨 𝘴𝘢𝘶 đó.

𝘕𝘨𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 𝘴ự 𝘷𝘪ệ𝘤, 𝘊ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘊𝘚Đ𝘛 𝘊ô𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘵𝘩ị 𝘹ã 𝘚ơ𝘯 𝘛â𝘺 đã 𝘱𝘩ố𝘪 𝘩ợ𝘱 𝘷ớ𝘪 𝘝𝘪ệ𝘯 𝘒𝘚𝘕𝘋 𝘵𝘩ị 𝘹ã 𝘚ơ𝘯 𝘛â𝘺 𝘷à 𝘤á𝘤 𝘤ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤𝘩ứ𝘤 𝘯ă𝘯𝘨 𝘵𝘪ế𝘯 𝘩à𝘯𝘩 𝘬𝘩á𝘮 𝘯𝘨𝘩𝘪ệ𝘮 𝘩𝘪ệ𝘯 𝘵𝘳ườ𝘯𝘨, 𝘬𝘩á𝘮 𝘯𝘨𝘩𝘪ệ𝘮 𝘵ử 𝘵𝘩𝘪 𝘯ạ𝘯 𝘯𝘩â𝘯, 𝘵𝘪ế𝘯 𝘩à𝘯𝘩 đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘲𝘶𝘺 đị𝘯𝘩.

1497113652493e4f48c613bb2539d29f.jpg

𝘊𝘩𝘪ế𝘤 𝘹𝘦 𝘨â𝘺 тαι ηạη 𝘳ồ𝘪 𝘣ỏ 𝘤𝘩ạ𝘺.

𝘘𝘶á 𝘵𝘳ì𝘯𝘩 đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳𝘢, 𝘊ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘊𝘚Đ𝘛 𝘊ô𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘵𝘩ị 𝘹ã 𝘚ơ𝘯 𝘛â𝘺 đã 𝘭à𝘮 𝘳õ 𝘯𝘨ườ𝘪 đ𝘪ề𝘶 𝘬𝘩𝘪ể𝘯 𝘹𝘦 ô 𝘵ô 𝘔𝘢𝘻𝘥𝘢 𝘉𝘒𝘚: 30𝘌-885.18 𝘨â𝘺 тαι ηạη 𝘭à 𝘢𝘯𝘩 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏ư𝘯𝘨 (𝘚𝘕 2002, 𝘵𝘳ú 𝘵ạ𝘪: 𝘵𝘩ô𝘯 4, 𝘹ã 𝘓𝘪ê𝘯 𝘏𝘪ệ𝘱, 𝘩𝘶𝘺ệ𝘯 𝘗𝘩ú𝘤 𝘛𝘩ọ).

𝘛ạ𝘪 𝘤ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤ô𝘯𝘨 𝘢𝘯, 𝘵à𝘪 𝘹ế 𝘏ư𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢𝘪 𝘯𝘩ậ𝘯 đã 𝘮ượ𝘯 𝘹𝘦 ô 𝘵ô 𝘤ủ𝘢 𝘢𝘯𝘩 𝘳ể 𝘮ì𝘯𝘩. 𝘕𝘨𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 𝘴ự 𝘷𝘪ệ𝘤, 𝘭ự𝘤 𝘭ượ𝘯𝘨 𝘤𝘩ứ𝘤 𝘯ă𝘯𝘨 đã đư𝘢 𝘵à𝘪 𝘹ế 𝘯à𝘺 đ𝘪 𝘬𝘪ể𝘮 𝘵𝘳𝘢 𝘯ồ𝘯𝘨 độ 𝘤ồ𝘯 𝘷à 𝘤𝘩𝘰 𝘬ế𝘵 𝘲𝘶ả 𝘵à𝘪 𝘹ế 𝘤ó 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘢 𝘳ượ𝘶 𝘷ớ𝘪 𝘯ồ𝘯𝘨 độ 𝘤ồ𝘯 𝘤𝘢𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘨ườ𝘪.

9a04dbfecf6fcaaa24a18a9a9c97db7f.jpg

𝘛à𝘪 𝘹ế 𝘤ó 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘢 𝘳ượ𝘶 𝘷ớ𝘪 𝘯ồ𝘯𝘨 độ 𝘤ồ𝘯 𝘤𝘢𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘨ườ𝘪.

𝘊ụ 𝘵𝘩ể, 𝘬ế𝘵 𝘲𝘶ả đ𝘰 𝘯ồ𝘯𝘨 độ 𝘤ồ𝘯 𝘷ớ𝘪 𝘭á𝘪 𝘹𝘦 𝘭à 0,959 𝘮𝘨/1 𝘭í𝘵 𝘬𝘩í 𝘵𝘩ở, â𝘮 𝘵í𝘯𝘩 𝘷ớ𝘪 𝘤𝘩ấ𝘵 𝘮𝘢 𝘵𝘶ý. 𝘕𝘩ữ𝘯𝘨 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘣ị 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘵í𝘤𝘩 𝘯𝘩ẹ đã 𝘳𝘢 𝘷𝘪ệ𝘯 𝘷ề 𝘯𝘩à, 𝘤ò𝘯 2 𝘯𝘨ườ𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪ế𝘱 𝘵ụ𝘤 đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳ị 𝘵ạ𝘪 𝘣ệ𝘯𝘩 𝘷𝘪ệ𝘯 𝘥𝘰 𝘣ị 𝘨ã𝘺 𝘹ươ𝘯𝘨.

𝘏𝘪ệ𝘯 𝘷ụ 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘤ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤𝘩ứ𝘤 𝘯ă𝘯𝘨 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤ủ𝘯𝘨 𝘤ố 𝘩ồ 𝘴ơ 𝘹ử 𝘭ý 𝘯𝘨𝘩𝘪ê𝘮 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘲𝘶𝘺 đị𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘱𝘩á𝘱 𝘭𝘶ậ𝘵.