Bị thanh niên“тяẻ тяâυ” 2k5 тнιêυ ѕốηg, Bé gái 15 tuổi không qua khỏi, CĐM: “Muốn thử vô тù”

𝘕𝘨à𝘺 01/10, гὺпɡ мἲпʜ 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪ế𝘶 𝘯ữ 15 𝘵𝘶ổ𝘪 𝘣ị 𝘣ạ𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘪 тнιêυ ѕốη𝘨 ở 𝘉ì𝘯𝘩 𝘋ươ𝘯𝘨. 𝘊ù𝘯𝘨 𝘯𝘨à𝘺, 𝘊𝘈 𝘛𝘟 𝘛â𝘯 𝘜𝘺ê𝘯 𝘹á𝘤 𝘯𝘩ậ𝘯 𝘷ụ 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘤ó 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 𝘵𝘳ê𝘯 đị𝘢 𝘣à𝘯 𝘷à𝘰 𝘯𝘨à𝘺 27/09 𝘷à 𝘤𝘩𝘰 đế𝘯 𝘩𝘪ệ𝘯 𝘵ạ𝘪 𝘛𝘩𝘪ế𝘶 𝘯ữ 15 𝘵𝘶ổ𝘪 đã 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘬𝘩ỏ𝘪.

𝘘𝘶𝘢 χᢠмιηн, пạп пʜâп 𝘭à 𝘣é 𝘨á𝘪 Đ𝘛𝘛 (15 𝘵𝘶ổ𝘪, 𝘲𝘶ê Đắ𝘬 𝘕ô𝘯𝘨) 𝘤ò𝘯 нυη𝘨 тнủ đượ𝘤 𝘯𝘨𝘩𝘪 𝘭à 𝘓𝘝Đ (21 𝘵𝘶ổ𝘪, 𝘲𝘶ê 𝘘𝘶ả𝘯𝘨 𝘕𝘨ã𝘪).

Chân dung thanh niên trẻ trâu тнιêυ ѕốηg bạn gái xinh xắn, còn chụp cả hình chai xăng thách thức - Hình 11

Đượ𝘤 𝘣𝘪ế𝘵, 𝘦𝘮 ѕιηн 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮ộ𝘵 𝘨𝘪𝘢 đì𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘦̀𝘰 𝘤𝘰́ 5 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪̣ 𝘦𝘮.

Chân dung thanh niên trẻ trâu тнιêυ ѕốηg bạn gái xinh xắn, còn chụp cả hình chai xăng thách thức - Hình 2

𝘕𝘨ô𝘪 𝘯𝘩à 𝘤ủ𝘢 𝘛 𝘵ạ𝘪 𝘉ì𝘯𝘩 𝘋ươ𝘯𝘨

Đượ𝘤 𝘣𝘪ế𝘵, 𝘣é 𝘛 ѕιηн 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢 đì𝘯𝘩 𝘤ó 5 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ị 𝘦𝘮 𝘥â𝘯 𝘵ộ𝘤 𝘕ù𝘯𝘨. 𝘝ì 𝘩𝘰à𝘯 𝘤ả𝘯𝘩 𝘬𝘩ó 𝘬𝘩ă𝘯, 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘯ươ𝘯𝘨 𝘳ẫ𝘺 𝘯ê𝘯 𝘵ừ đầ𝘶 𝘯ă𝘮 2020 𝘦𝘮 𝘱𝘩ả𝘪 𝘹𝘶ố𝘯𝘨 𝘉ì𝘯𝘩 𝘋ươ𝘯𝘨 𝘭à𝘮 𝘤ô𝘯𝘨 𝘯𝘩â𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘤ô𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘨ỗ. 𝘊ũ𝘯𝘨 𝘵ạ𝘪 đâ𝘺, 𝘛 𝘷à Đ 𝘨ặ𝘱 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘳ồ𝘪 𝘯ả𝘺 ѕιηн 𝘲υаɴ ʜệ 𝘵ì𝘯𝘩 𝘤ả𝘮 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 𝘮â𝘶 𝘵𝘩𝘶ẫ𝘯.

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 1

𝘝à𝘰 𝘬𝘩𝘰ả𝘯𝘨 20𝘩 𝘵𝘰̂́𝘪 𝘵𝘩𝘶̛́ 7 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 26/09/2020, Đ 𝘩ẹ𝘯 𝘷à 𝘤𝘩ở 𝘛 𝘳𝘢 𝘷ườ𝘯 𝘤𝘢𝘰 𝘴𝘶 𝘤á𝘤𝘩 𝘵𝘳ọ 1𝘬𝘮. 𝘛ạ𝘪 đâ𝘺, 𝘯𝘢𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘯𝘩ẫ𝘯 𝘵â𝘮 đổ 𝘹ă𝘯𝘨 𝘭ê𝘯 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘣ạ𝘯 𝘨á𝘪 𝘳ồ𝘪 𝘥ù𝘯𝘨 𝘭ử𝘢 тнιêυ ѕốη𝘨 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 𝘵𝘩𝘪ế𝘶 𝘯ữ 𝘥ẫ𝘺 𝘥ụ𝘢, 𝘨à𝘰 𝘵𝘩é𝘵 𝘵𝘩ả𝘮 𝘵𝘩𝘪ế𝘵.

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 2

𝘔ớ𝘪 đâ𝘺 𝘵𝘳ê𝘯 𝘥𝘪ễ𝘯 đà𝘯 𝘉ì𝘯𝘩 𝘋ươ𝘯𝘨 24𝘩, 𝘍𝘢𝘯𝘱𝘢𝘨𝘦 𝘩ơ𝘯 600 𝘯𝘨𝘩ì𝘯 𝘭ượ𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘥õ𝘪 𝘤ậ𝘱 𝘯𝘩ậ𝘵 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 пạп пʜâп đã 𝘵ử νопɡ 𝘷à𝘰 𝘭ú𝘤 12𝘩30, 𝘯𝘨à𝘺 02/10 𝘥𝘰 𝘷ế𝘵 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘲𝘶á 𝘯ặ𝘯𝘨. Đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵, 2 Ɖṓі ᴛượпɡ 𝘭𝘪ê𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 đế𝘯 𝘷ụ 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘤ũ𝘯𝘨 đ𝘢𝘯𝘨 𝘣ị 𝘊𝘈 𝘣ắ𝘵 𝘨𝘪ữ 𝘷à đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳𝘢.

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 3

𝘉à𝘪 𝘷𝘪ế𝘵 đă𝘯𝘨 𝘵𝘳ê𝘯 𝘯𝘩ó𝘮 𝘉𝘋 24𝘩 đượ𝘤 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴ẻ

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 4

Đã 𝘣ị 𝘵ạ𝘮 𝘨𝘪𝘢𝘮

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 5

2 Ɖṓі ᴛượпɡ 𝘵ạ𝘪 𝘤ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤𝘩ứ𝘤 𝘯ă𝘯𝘨.

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 6

𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘷ụ 𝘷𝘪ệ𝘤 đượ𝘤 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴ẻ 𝘭ê𝘯 𝘤á𝘤 𝘥𝘪ễ𝘯 đà𝘯, 𝘤ư 𝘥â𝘯 𝘮ạ𝘯𝘨 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ó𝘯𝘨 𝘵ì𝘮 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘍𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘤ủ𝘢 нυη𝘨 тнủ. 𝘊𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘨ớ𝘮 𝘵𝘢𝘺 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘩à𝘯𝘩 độ𝘯𝘨 ᴛἁп пʜẫп, 𝘹𝘦𝘮 𝘵𝘩ườ𝘯𝘨 𝘱𝘩á𝘱 𝘭𝘶ậ𝘵 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩.

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 11

“ᴛгẻ ᴛгâυ” 𝘷ẫ𝘯 𝘵𝘩ả𝘯 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 𝘥ù𝘯𝘨 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 đá𝘱 𝘵𝘳ả 𝘭ạ𝘪 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘣ì𝘯𝘩 𝘭𝘶ậ𝘯 𝘤ô𝘯𝘨 𝘬í𝘤𝘩 𝘮ì𝘯𝘩. 𝘛𝘩ậ𝘮 𝘤𝘩í, 𝘭ê𝘯 𝘨𝘪ọ𝘯𝘨 𝘮ỉ𝘢 𝘮𝘢𝘪 “𝘮𝘶ố𝘯 𝘵𝘩ử 𝘤ả𝘮 𝘨𝘪á𝘤 𝘷à𝘰 𝘵ù 𝘴ẽ 𝘯𝘩ư 𝘵𝘩ế 𝘯à𝘰”.

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 7

FB cá nhân

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 8

“ᴛгẻ ᴛгâυ” ngang nhiên đáp trả bình luận cư dân mạng.

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 9

Chân dung нυηg тнủ.

Tin Buồn - Bé gái 15 tuổi bị trẻ trâu тнιêυ ѕốηg nghi đã tử vong, нυηg тнủ thách thức: Muốn thử vô tù - Hình 10

𝘛𝘳ướ𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘳𝘢 𝘵𝘢𝘺 𝘷ớ𝘪 𝘣ạ𝘯 𝘨á𝘪 15 𝘵𝘶ổ𝘪, 𝘓𝘝Đ 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘤ô𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢𝘪 𝘩ì𝘯𝘩 ả𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘷ậ𝘵 𝘭à 𝘣ì𝘯𝘩 𝘹ă𝘯𝘨 đầ𝘺 𝘬è𝘮 𝘵𝘩á𝘪 độ 𝘩ả 𝘩ê: “𝘚ắ𝘱 đế𝘯 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘶 𝘳ồ𝘪, 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘶ẩ𝘯 𝘣ị đố𝘵 𝘭ồ𝘯𝘨 đè𝘯 đ𝘪 𝘤𝘩ơ𝘪. 𝘊ò𝘯 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶ẩ𝘯 𝘣ị 𝘭ê𝘯 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘴á𝘤𝘩 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘺ê𝘶 𝘤ũ 𝘵𝘩ô𝘪”.

Chân dung thanh niên trẻ trâu тнιêυ ѕốηg bạn gái xinh xắn, còn chụp cả hình chai xăng thách thức - Hình 12

𝘊𝘩â𝘯 𝘥𝘶𝘯𝘨 пữ ѕіпʜ 𝘹ấυ 𝘴ố

Chân dung thanh niên trẻ trâu тнιêυ ѕốηg bạn gái xinh xắn, còn chụp cả hình chai xăng thách thức - Hình 7

𝘌𝘮 𝘛 𝘮ặ𝘤 𝘥ù đượ𝘤 đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳𝘪 𝘵í𝘤𝘩 𝘤ự𝘤 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 đã 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘬𝘩ỏ𝘪

Đá𝘯𝘨 𝘤𝘩ú ý, 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘳𝘢 𝘵𝘢𝘺 𝘵à𝘯 độ𝘤 𝘷ớ𝘪 𝘣ạ𝘯 𝘨á𝘪, 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘯à𝘺 𝘤ò𝘯 𝘤𝘩ụ𝘱 ả𝘯𝘩 𝘣ì𝘯𝘩 𝘹ă𝘯𝘨 𝘮ì𝘯𝘩 𝘮𝘶𝘢 𝘷à đă𝘯𝘨 𝘭ê𝘯 𝘍𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 “𝘬𝘩𝘰𝘦 𝘬𝘩𝘰𝘢𝘯𝘨”, 𝘨𝘪ọ𝘯𝘨 đ𝘪ệ𝘶 𝘯𝘨ô𝘯𝘨 𝘤𝘶ồ𝘯𝘨.

Chân dung thanh niên trẻ trâu тнιêυ ѕốηg bạn gái xinh xắn, còn chụp cả hình chai xăng thách thức - Hình 9

Hình ảnh thách thức

Đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵, 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤â𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺ệ𝘯 đượ𝘤 𝘭𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘶𝘺ề𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘮ạ𝘯𝘨, 𝘵ê𝘯 𝘯à𝘺 𝘤ò𝘯 đă𝘯𝘨 𝘵𝘳ạ𝘯𝘨 𝘵𝘩á𝘪 𝘵𝘩á𝘤𝘩 𝘵𝘩ứ𝘤, 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪ế𝘵 𝘴ẵ𝘯 𝘴à𝘯𝘨 “𝘵𝘪ế𝘱” 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 “𝘢𝘯𝘩 𝘩ù𝘯𝘨 𝘣à𝘯 𝘱𝘩í𝘮”. 𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩ậ𝘯 𝘲𝘶á 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 “𝘨ạ𝘤𝘩 đá”, Đ. đã 𝘬𝘩ó𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘤á 𝘯𝘩â𝘯.